Național

Atenție la noile modificări ale asigurărilor RCA

28 iulie 2017

Recent, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a suferit o serie de modificări odată cu intrarea în vigoare a noii legi ce o reglementează, respectiv Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, ce a intrat în vigoare la data de 12 iulie 2017.

Această modificare legislativă schimbă cadrul legal al asigurărilor RCA, intrarea Legii nr. 132/2017 înseamnă abrogarea O.U.G. nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie.

În continuare vom arăta principalele modificări aduse legislației în această materie:

  • Obligația predării plăcuțelor de înmatriculare/înregistrare la suspendarea contractului RCA

Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării vehiculului, cu obligaţia depunerii plăcuţelor de înmatriculare/înregistrare la autoritatea care le-a eliberat.

Asiguratul are obligaţia ca, pe toată durata suspendării contractului RCA, să imobilizeze vehiculul într-un spaţiu privat, în afara domeniului public. Neîndeplinirea acestei obligaţii este asimilată cu încălcarea obligaţiei de asigurare şi neîndeplinirea obligaţiei de a depune plăcuţele de înmatriculare şi se sancţionează contravenţional şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei şi cu reţinerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării. Constatarea şi aplicarea acestora se fac de către personalul poliţiei.

  • Asiguratul cu risc ridicat

Asiguratul cu risc ridicat face parte din categoria clienților problematici, spre exemplu cei care au mai avut accidente auto. Așa cum se poate deduce din denumirea acestei categorii de asigurat, tarifele de primă de asigurare sunt foarte ridicate, acestea depășind tarifele de referință stabilite legal. Ca atare, pe piața asigurărilor, nu li se oferă la liber cea mai bună ofertă.

Potrivit legii noi, asiguratul cu risc ridicat este persoana care pe baza încadrării în clasele de risc pentru care cel puțin 3 asigurători RCA ofertează un tarif de primă de N ori mai mare decât tariful de referință calculat de către BAAR.

ATENȚIE: sistemul de bonus/malus se păstrează în continuare – în temeiul căruia un asigurat este încadrat în una dintre clasele de bonus, ceea ce semnifică faptul că beneficiază de un tarif de primă mai mic, sau una dintre clasele de malus, căruia i se aplică un tarif de primă mai mare. Această încadrare în clasele arătate se va face de către asigurator în funcție de istoricul daunelor într-o anumită perioadă pe care o au în vedere.

Un asigurat cu risc ridicat se poate adresa BAAR pentru formularea unei oferte de asigurare. BAAR va formula o ofertă de asigurare calculată pornind de la tariful de referinţă şi îi va aloca acestuia un asigurător RCA în vederea încheierii contractului RCA.

  • Obligația soluționării cererilor de despăgubire în 30 de zile de la înregistrarea cererii de despăgubire

Una dintre schimbările semnificative constă în faptul că asiguratorii RCA au obligația legală ca în termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat ori de către partea prejudiciată să dea un răspuns ferm.

Răspunsul ferm poate fi una dintre variantele următoare:

  1. fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;
  2. fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire.

De ce atragem atenția asupra acestui termen? Deoarece legiuitorul a stabilit în mod expres că în situația în care în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de despăgubire de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii, asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii.

Ba mai mult, dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termen sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată. Plata penalităţilor se face odată cu plata despăgubirii.

ATENȚIE: În cazurile privind vătămările corporale şi daunele morale care fac obiectul unui litigiu, penalităţile şi plata acestora sunt stabilite de către instanţa judecătorească.

  • Obligația asiguratoriului RCA de a anunța expirarea contractului

Noua lege prevede obligația asiguratorilor RCA și a intermediarilor de asigurări RCA de a informa asigurații/contractanții cu privire la încetarea contractului RCA și la posibilitatea de reînnoire a acestuia, cu 30 de zile înainte de încetarea contractului RCA.

Această modificare legislativă este binevenită în condițiile în care până acum doar anumiți asiguratori RCA depuneau diligențele necesare de a-și atenționa clienții cu privire la contractele RCA care sunt pe cale să expire.

Persoanele fizice sau juridice care nu încheie contracte RCA pentru mașinile pe care le au în proprietate, riscă amenzi cuprinse între 1.000 lei și 2.000 lei, autoritățile fiind, totodată, îndreptățite să rețină certificatul de înmatriculare a autovehiculelor până la prezentarea dovezii încheierii asigurării RCA.

  • Polițele RCA false și repararea mașinilor cu piese auto contrafăcute constituie infracțiune

Legea nr. 132/2017 prevede în mod expres că persoanele care vând polițe de asigurare false vor fi pedepsiți conform Codului penal, săvârșind infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale, care se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

La rândul lor, persoanele care cumpără polițele RCA cunoscând că acestea sunt false, pot fi pedepsiți pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, care se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau amenda penală.

Referitor la utilizarea în reparația vehiculelor avariate a pieselor sau ansamblelor contrafăcute și/sau falsificate de către unitățile reparatoare auto, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu o amendă. Această infracțiune este reglementată de O.G. nr. 80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, unde se prevede că vânzarea de piese contrafăcute reprezintă infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

  • Aplicarea noii legi asupra polițelor RCA încheiate înainte de data intrării în vigoare a acesteia

Noua lege se aplică tuturor contractelor/poliţelor de asigurare RCA emise după data intrării în vigoare a acesteia şi în legătură cu toate prejudiciile ce se despăgubesc în baza acestora.

La data intrării în vigoare a noii legi, BAAR preia întregul patrimoniu al Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii şi se va reorganiza în conformitate cu noile reglementări. Astfel, de la data preluării patrimoniului de către BAAR, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii se va dizolva.

ATENȚIE: La data intrării în vigoare a noii legi se abrogă:
  a) Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie.