Național

Ce înseamnă și ce presupune concurența loială în mediul de afaceri?

22 august 2017

Considerăm că oricărei persoane active în mediul de afaceri trebuie să îi fie cunoscute câteva aspecte legate de concurența loială și neloială și mai ales prevederile legale în materie.

Concurența în mediul de afaceri poate fi definită ca relația dintre întreprinzătorii prezenți pe aceeași piață (constând în întreprinderi, autorități sau instituții) pentru realizarea propriilor interese, în condiții de libertate economică. Așadar, concurența loială există atunci când participanții respectă normele incidente în vigoare ale statului, respectiv ale Uniunii Europene, iar cea neloială constând în orice act sau fapt contrar acestora.

Este important de înțeles faptul că o piață în care este prezentă o concurență loială oferă consumatorului o gamă variată de produse, stimulează inovația și îmbunătățirea constantă, oferă locuri de muncă și posibilitatea consumatorului de a se orienta în alegerile sale în funcție de cel mai bun raport preț/calitate. Este esențială acordarea unei protecții legale adecvate acesteia pentru a evita creșterea abuzivă a prețurilor, stagnarea evoluției cât și îngreunarea accesului pe piața a unor noi întreprinderi.

Așadar, pentru a preveni concurența neloială, legea aplicabilă face referire atât la prevenirea apariției monopolurilor sau cartelurilor (acesta reprezentând o înțelegere între firme sau organizații profesionale, care au ca scop fixarea prețurilor și stabilirea nivelului producției, împărțirea pieței sau trucarea licitațiilor) cât și la prevenirea abuzului unei companii dominante, controlul fuziunilor sau ajutorul de stat.

Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene stabilește la art. 101 că: ‘sunt incompatibile cu piața internă și interzise, orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi și orice practici concertate care pot afecta comerțul dintre statele membre și care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în cadrul pieței interne și, în special, cele care:

  1. stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare;
  2. limitează sau controlează producția, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investițiile;
  3. împart piețele sau sursele de aprovizionare;
  4. aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial;
  5. condiționează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații supli­ mentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

Toate actele menționate anterior sunt considerate nule de drept cu excepția cazului în care acordurile/practicile/deciziile între întreprinderi ‘(2) […] contribuie la îmbunătățirea producției sau distribuției de produse ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând totodată consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obținut și care:

  1. nu impun întreprinderilor în cauză restricții care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;
  2. nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurența în ceea ce privește o parte semni­ficativă a produselor în cauză

Legea română cu nr.21/1996, actualizată, se aliniază acestor prevederi, menționând de asemenea faptul că prețurile și tarifele produselor, serviciilor sau lucrărilor se stabilesc în mod liber prin concurență, adică pe baza cererii și ofertei pieței, excepție făcând cele practicate în cadrul unor activități cu caracter de monopol natural sau în cadrul unor activități economice stabilite prin lege, unde, prețurile și tarifele vor fi stabilite și ajustate cu avizul Ministerului Finanțelor publice.

Directiva Uniunii Europene asupra practicilor comerciale neloiale din 2005 sancționează de asemena publicitatea falsă și, implicit, inducerea în eroare a consumatorului în ceea ce privește produsul/serviciul. Importanța deosebită acordată acestui aspect se datorează faptului că un consumator bine informat, având posibilitatea alegerii celui mai bun produs stimulează o concurență activă și normală a pieței. Mai mult decât atât, politicile Uniunii Europene facilitează publicitatea transfrontalieră, sancționând-o însă pe cea agresivă sau exagerată.

În ceea ce privește instituția națională însărcinată cu aplicarea legii, menționăm Consiliul concurenței; autoritatea administrativă a cărei activități are drept scop protejarea și stimularea concurenței normale în vederea promovării intereselor consumatorilor din România.

Așadar, datorită faptului că rațiunea instituirii unor reguli pentru protecția concurenței firești pe piață este cea de a proteja și sprijini consumatorul, considerăm esențială cunoașterea și respectarea acesteia atât de către consumatori cât și de către întreprinderi.