Fiscalitate

Din 20 noiembrie 2017 toți angajatorii sunt obligați să inițieze negocieri colective privind majorarea salariilor brute indiferent de numărul de angajați!?

24 noiembrie 2017

Având în vedere că art. 129 alin. 1 din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social obligă la inițerea negocierilor colective doar angajatorii care au peste 21 de salariați, O.U.G. nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative impune obligația de inițere a negocierilor colective indiferent dacă angajatorul are unul sau mai mulți angajați, prevăzând în cadrul art. VII alin. 1: „Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.”

Mai mult decât atât, obligativitatea demarării negocierilor colective impusă pe calea O.U.G nr. 82/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative, nu are ca obiect negocierile reglementate de art. 129 alin. 3 din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social: „ Angajatorul sau organizaţia patronală iniţiază negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la contractele colective de muncă.”, ci privește strict și limitativ negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare privind majorarea salariilor brute, măsură impusă în contextul transferării plății contribuților la asigurările sociale de sănătate (CASS) și la asigurările sociale (CAS) în totalitate la salariați. 

În ceea ce privește termenul înăuntrul căruia trebuie să se desfășoare cu obligativitate negocierile colective, prin derogare de la art. 129 alin. 5 din din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social care prevede: „Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât prin acordul părţilor.”, în vederea îndeplinirii scopului avut în vedere de Guvern la edictarea art. VII din O.U.G nr. 82/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative, respectiv de a pune în aplicare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care intră în vigoare în 01 ianuarie 2018,  termenul este unul foarte scurt, respectiv de 30 de zile. Astfel, inițierea negocierilor colective privind majorarea salariilor brute trebuie să de desfășoare începând cu data de 20 noiembrie și să se finalizeze până în 20 decembrie.

La întrebarea CINE reprezintă angajații la negocierile colective privind majorarea salariilor brute se impun următoarele răspunsuri:

  1. în situația în care există un sindicat reprezentativ constituit la nivelul unității, în mod evident acesta va proceda la reprezentarea salariaților;
  2. în situația în care nu există sindicate reprezentative constituite, inițerea negocierilor se va face în conformitate cu art. 135 alin. 1 lit. a din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social: ”dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor;” sau, după caz, cu alin. 1 lit. b din același act normativ: „dacă există un sindicat neafiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu există niciun sindicat, negocierea se face numai de către reprezentanţii angajaţilor.”
  • În situația în care salariații nu se încadrează în nici una dintre situațiile expuse la pct ii, art. VII alin. 3 și alin. 4 din O.U.G nr. 82/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea eliminării restricțiilor privind inițierea negocierilor colective, a procedat la derogarea de la condițiile de reprezentativitate prevăzute în actuala reglemenatre, respectiv de art 135 alin. 1 lit. a și lit. b din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social și a stabilit următoarele:
  • în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea  contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor;
  • în unităţile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţii salariaţilor împreună cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor.

Un lucru extrem de important se impune precizat, respectiv DACĂ art. 217 alin. 1 lit. b din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social prevede sancționarea contravențională cu amenda cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei dacă angajatorul refuză să înceapă negocierea contractului colectiv de muncă, nu același lucru putem spune despre nerespectarea obligației de iniţiere a negocierii colective, care, deși, conform O.U.G nr. 82/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative este OBLIGATORIE, nu s-a prevăzut nici o sancțiune în caz de încălcare a acestei obligații de către angajator.