Stiri

În data  de 3.02.2020 a intrat în vigoare Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codului Fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

12 februarie 2020

În data  de 3.02.2020 a intrat în vigoare Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codului Fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Necesitatea legiferării Guvernului prin intermediul acestui act normativ în domeniul fiscal-bugetar a fost determinată de obligativitatea transpunerii în dreptul intern a unor Directive adoptate de către Consiliul Uniunii Europene, care au impus anumite schimbări în domeniul legislației fiscale a statelor membre.

Printre modificările cele mai importante se enumeră prorogarea unor termene în favoarea contribuabililor pentru depunerea anumitor declarații la organul de administrare fiscală competent referitoare la activitatea impozabilă a acestora, dar și la contribuțiile sociale datorate bugetului statal de către aceștia.

În acest sens, termenul de 15 martie 2020 inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, Formularului 230 (Cererea privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii și Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat), dar și pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situaţiile reglementate de Codul Fiscal se prorogă până în data de 25 mai 2020 inclusiv.

Nu în ultimul rând, prezentul act normativ al Guvernului instituite anumite facilități fiscale în ceea ce privește debitorii persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția anumitor instituții publice și a unităților administrativ-teritoriale, care sunt pasibili de intrarea în insolvență și care doresc să își restructureze obligațiile bugetare principale și accesorii restante până în data de 31 decembrie 2018 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală. În vederea restructurării acestor obligații, persoanele vizate trebuie să încunoștințeze în acest sens, sub sancțiunea decăderii din acest drept,  organul fiscal competent printr-o notificare adresată până în data de 31 martie 2020 inclusiv.