Stiri

Legea dării în plată a fost modificată!

14 mai 2020

Care sunt aceste modificări și ce implică ele?

Legea nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite a promulgată! 

Președintele României a semnat ieri, 13 mai 2020, Decretul nr. 258/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite (PL-x 10/04.02.2019).

În cele ce urmează, vă prezentăm principalele modificări și completări aduse prin Legea nr. 52/2020:

În primul rând, pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

  • raportul juridic a fost încheiat între consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor 
  • cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 Euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit;
  • creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;
  • consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.

Ca urmare a modificărilor aduse Legii nr. 77/2016, se adaugă o condiție suplimentară, respectiv »este îndeplinită condiția privind impreviziunea

O completare mult-așteptată de către părțile raporturilor juridice este cea privind noțiunea de impreviziune în sensul legii dării în plată. În acest sens, prin impreviziune înțelegem situațiile în care:

  1. pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creștere de peste 52,6% față de data încheierii contractului de credit. În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Națională a României la data transmiterii notificării de plată și cursul de schimb publicat de BNR la data încheierii contractului de credit.”
  2. pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistreză o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.”

Este imperios necesar să aibă loc menținerea pragurilor valorice menționate la punctul a) și la punctul b) în ultimele 6 luni anterioare transmiterii notificării de dare în plată. 

Menționăm că prezumția de impreviziune astfel cum a fost mai-sus definită are caracter absolut, iar creditorul care formulează contestație ca urmare a primirii notificării de dare în plată de la debitor are obligația de a dovedi omisiunea îndeplinirii condițiilor cumulative de admisibilitate a notificării primite, astfel cum au fost menționate în partea introductivă a prezentului articol.

Ca urmare a modificărilor aduse, impreviziunea este prezumată în favoarea consumatorului care formulează notificarea prin care îl informează pe creditor că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar și în favoarea consumatorului care cere instanţei de judecată, ca urmare a neconformării creditorului, să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit, ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către creditor, inclusiv în favoarea consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului.

Se precizează faptul că echilibrarea și continuarea contractului de credit sunt prioritare. Încetarea contractului de credit va putea fi dispusă doar în cazul imposibilității vădite a continuării sale.

O completare importantă este cea conform căreia de la data comunicării notificării de dare în plată, executările silite aflate în derulare, inclusiv popririle, se suspendă automat.

De asemenea, în cazul în care creditorul contestă îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de legea dării în plată și contestația acestuia este admisă prin hotărâre definitivă, penalitățile și orice daune-interese care ar rezulta din parcurgerea procedurii notificării de dare în plată vor putea fi pretinse numai dacă creditorul contestator probează că debitorul a fost de rea-credință la depunerea notificării.

Se prevede faptul că prima zi de convocare la notarul public în vederea încheierii actului translativ de proprietate prin care se stinge orice datorie a debitorului, debit principal, dobânzi, penalităţi, izvorând din contractul de credit ipotecar nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 zile libere și nici mai lung de 90 zile, perioadă în care se suspendă orice plată către creditor sau persoanele subrogate în drepturile acestuia din urmă. De reținut este că neprezentarea debitorului la termenele indicate în notificare echivalează cu renunțarea la notificarea de dare în plată și părțile vor fi repuse de drept în situația anterioară.

Un aspect foarte important este acela că se consideră că există impreviziune în cazul în care debitorul care formulează notificare de dare în plată a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, dar este în continuare executat silit prin poprire sau alte forme de executare silită pentru datoria inițială și pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silită a imobilului ipotecat. Și în acest caz prezumția de impreviziune are caracter absolut, iar creditorul care formulează contestație ca urmare a primirii notificării de dare în plată de la debitor are obligația de a dovedi omisiunea îndeplinirii condițiilor cumulative de admisibilitate a notificării primite.

Pentru mai multe informații referitoare la legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, echipa Mușat&Partners vă stă la dispoziție!