Național

Majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se realizează ABUZIV?

20 martie 2018

Este frecvent întâlnită situația în care conducătorii auto sancționați contravențional cu suspendarea dreptului de a conduce pe drumuri publice, care au  formulat și plângeri contravenționale împotriva procesului verbal de constatare și sancționare contravențională, să constatate cu stupoare că la momentul în care procedează la predarea permisului de conducere în vederea supunerii efectelor juridice produse de hotărârea judecătorească prin intermediul căreia s-a dispus respingerea plângerii contravenționale formulată, să fie încunoștințați că SUSPENDAREA EXERCITĂRII DREPTULUI DE A CONDUCE SE MAJOAREAZĂ CU 30 DE ZILE pe motiv că nu au procedat la predarea permisului de conducere într-un termen de 15 zile de la data pronunțării hotărârii judecătorești.

Această situație este incidentă la nivel național și nu presupune o practică unitară, ci este o practică ce depinde de modalitatea în care se interpretează textul legal reprezentat de art. 118 alin 4 și alin. 5  din O.U.G. nr. 195/2002 deoarece ne aflăm în prezența unei lacune legislative privitoare la momentul în care începe efectiv termenul de 15 zile privind obligația de predare a permisului de conducere, să curgă.

A priori, art. 118 alin 4 și alin. 5  din O.U.G. nr. 195/2002 reprezintă temeiul de drept, în baza căruia serviciul poliției rutiere dispune majorarea cu 30 de zile a suspendării dreptului de circulație:

  • (1) „În termen de 15 zile de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere.”
  • (2) „Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (4), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.”

Din textul legal expus supra, rezultă că într-un termen de 15 de la data pronunțării hotărârii judecătorești de respingere a plângerii contravenționale, contravenientul este obligat să predea permisul de conducere, sub sancțiunea contravențională a majorării cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Problema pe plan practic se ivește în raport cu sintagma „de la data pronunțării hotărârii judecătorești”. Această sintagmă ridică multe semene de întrebarea, iar în continuarea vom identifica fiecare dificultate și vom oferi răspunsurile care se impun.

Termenul de 15 zile pentru predarea permisului curge de la data pronunțării sau de la data comunicării hotărârii?

Această întrebare apare în mod automat, fiind extrem de multe situațiile în care contravenientul diligent și de bună credință, prezent sau neprezent la pronunțarea hotărârii de respingere a plângerii sale contravenționale, s-a prezentat în vederea predării permisului de conducere într-un termen de 15 zile de la pronunțării hotărârii la serviciul poliției rutiere unde este luat în evidență și a fost REFUZAT, pe motiv că această operațiune de predare a permisului trebuie să fie însoțită și de hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a respins plângerea contravențională formulată, contravenientul trebuind să facă dovada respingerii plângerii contravenționale.

Contravenientul contrariat, a așteptat comunicarea hotărârii și ulterior acestui moment, a mers din nouă să predea permisul de conducere, ocazia cu care i-a fost adus la cunoștință majorarea cu 30 de zile a suspendării dreptului de a conduce, pe motiv că nu a predat permisul de conducere într-un termen de 15 zile de la PRONUNȚAREA hotărârii.

Deși la prima vedere termenul de „pronunțare” pare extrem de clar,  în realitatea juridică acesta comportă o serie de discuții:

  • 109 alin. (9) din O.U.G. nr. 195/2002 stabilește: „Prevederile prezentei ordonanțe de urgență referitoare la contravenții se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă prin prezenta ordonanță de urgență nu se dispune altfel.”
  • 47 din O.G. nr. 2/2001 prevede că „Dispozițiile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă.”
  • Așa fiind, răspunsul la întrebarea noastră privind momentul de la care curge termenul de 15 zile privind distincția evidentă existentă între „ de la data pronunțării” și „de la data comunicării” se regăsește în cuprinsul Codului de procedură civilă care stabilește expresis verbis la:
  • 427 alin. 1 „Hotărârea se va comunica din oficiu părților, în copie, chiar dacă este definitivă. Comunicarea se va face de îndată ce hotărârea a fost redactată și semnată în condițiile legii.” Așa fiind, termenul „de la pronunțare” era perfect valabil și clar sub vechiul cod civil, care nu permitea comunicarea hotărârilor rămase definitive, dar sub dispozițiile NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ ORICE HOTĂRÂRE SE COMUNICĂ, prin urmare, chiar dacă hotărârea este definitivă.

Deși interpretarea dispozițiilor legale ar duce la concluzia că termenul de 15 zile pentru predarea permisului de conducere curge de la data comunicării, fiind numeroase situațiile în practică, în care astfel se desfășoară lucrurile,  Curtea Constituțională a României vine și tranșează această problemă prin Decizia nr. 666/2014 prin care a respins excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, stabilind că: „obligația de predare a permisului de conducere în termen de 15 zile de pronunțarea hotărârii prin care instanța a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției reprezintă opțiunea legiuitorului, în scopul reducerii pericolului social rezultat din săvârșirea unei contravenții constatate prin hotărâre judecătorească definitivă. Astfel, cunoașterea momentului și a soluției definitive pronunțate de instanța judecătorească cu privire la plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, fapt de care depinde îndeplinirea obligației legale de predare a permisului de conducere, ține de diligența părții implicate într-un asemenea proces, de vreme ce prevederile art. 10 alin. (1) din Codul de procedură civilă stabilesc că, în cadrul procesului civil, părțile au obligația să îndeplinească actele de procedură în condițiile, ordinea și termenele stabilite de lege sau de judecător, să își probeze pretențiile și apărările, să contribuie la desfășurarea fără întârziere a procesului, urmărind, tot astfel, finalizarea acestuia.”

              Diligența părți presupunând faptul că, contravenientul căruia i s-a respins plângerea contravențională formulată, nu trebui să aștepte comunicarea hotărârii, ci este OBLIGAT ca într-un termen de 15 de la pronunțare:

  • Să solicite eliberarea unui certificat de grefă privind hotărârea pronunțată de respingerea a plângerii contravenționale formulate;
  • Să predea permisul de conducere împreună cu certificatul de grefă.

TERMENUL DE 15 ZILE CURGE DE LA DATA PRONUȚĂRII HOTĂRÂRII INSTANȚEI DE FOND SAU DE LA DATA PRONUNȚĂRII HOTĂRÂRII INSTANȚEI DE CONTROL JUDICIAR?

Deși a respins excepția de neconstituționalitate invocată, Curtea Constituțională a României, în cuprinsul considerentelor deciziei pronunțate a rezolvat și această dificultate existentă în practică care a primit răspunsuri distincte, fiind numeroși conducătorii auto sancționați cu PRELUNGIREA suspendării dreptului de a circula pe drumuri publice cu 30 zile ca urmare a DEPUNERII permisului de conducere în termen de 15 zile de la data pronunțării hotărârii de către instanța judecătorească învestită cu soluționarea apelului.

Curtea Constituțională a României prin Decizia nr. 666/2014  a soluționat controversa existentă oferind un răspuns clar, precis și argumentat în fapt și în drept, nesusceptibil de nici o interpretare potrivnică:

„Potrivit art. 118 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la Judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta, iar plângerea suspendă executarea amenzilor și a sancțiunilor contravenționale complementare de la data înregistrării acesteia până la data pronunțării hotărârii judecătorești.

De asemenea, potrivit art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001: „Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluționează de secția de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susținute și oral în fața instanței. Apelul suspendă executarea hotărârii.”

În aceste condiții, în cazul exercitării căii de atac prevăzute de lege, termenul de 15 zile instituit prin normele supuse controlului de constituționalitate curge de la momentul pronunțării hotărârii de către instanța judecătorească învestită cu soluționarea apelului.”.