Fiscalitate

PROGRAMUL IMM INVEST ROMANIA. ETAPELE PROGRAMULUI. CAZ PRACTIC.

29 aprilie 2020

Pornind de la articolul publicat anterior pe pagina noastră, https://avocat-musat.ro/noutati/ cu privire la schema de ajutor de stat aprobată de Guvernul României ca modalitate de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii în contextul efectelor generate de pandemia COVID-19, dorim să supunem atenției dvs. etapele de parcurs de către o societate pentru obținerea unui credit sub incidența OUG nr. 42/2020.

Statul acordă garanţii de 80% sau 90% din valoarea finanţării creditelor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii de către instituţiile de credit în scopul realizării de investiții și pentru capital de lucru în vederea asigurării continuității activității societăților în discuție, implicând totodată și protecția angajaților astfel încât nu se ajungă în stadiul disponibilizărilor masive.

I.BENEFICIARII:

În primul rând, menționăm faptul că pot avea calitatea de beneficiar în baza schemei:

 • Microintreprinderile = au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei.
 • Întreprinderile mici = au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • Întreprinderile mijlocii = au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile din toate sectoarele, cu EXCEPȚIA celor din următoarele domenii: industria jocurilor de noroc și pariurilor, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție, dacă îndeplinesc o serie de criterii de eligibilitate pe care le-am expus în articolul anterior.

De asemenea, menționăm că formele de organizare a activităților specifice profesiilor liberale, cum ar fi cabinetele medicale, cabinetele individuale sau asociate de avocați, contabili autorizați, experți contabili, practicieni în insolvență etc. nu sunt eligibile în cadrul Programului IMM INVEST ROMANIA, întrucât nu se încadrează în categoria IMM-urilor.

 1. CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE pentru obținerea creditului în cadrul Programului IMM INVEST ROMANIA sunt următoarele:
 • societatea aplicantă nu trebuie să se afle în insolvență, dizolvare, lichidare;
 • să nu se afle în litigiu cu Ministerul Finanțelor Publice în calitate de pârât;
 • să nu figureze cu credite restante în ultimele 6 luni;
 • să nu aibă incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni;
 • să nu aibă interdicție de a emite CEC-uri
 • și să depună un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la 31 decembrie 2020.

Pe lângă aceste condiții, în funcție de banca aleasă pentru contractarea creditului, se pot impune condiții suplimentare.

III. SUMA MAXIMĂ de care poate beneficia aplicantul este următoarea:

 • Microintreprinderile:

a) pentru capitalul de lucru – valoarea maximă a creditării este de 500.000 lei, statul garantând 90% din valoarea finanţării.

b) pentru investiții – valoarea maximă a creditării este de 10.000.000 lei, statul garantând 80% din valoarea finanțării.

 • Întreprinderile mici:

a) pentru capitalul de lucru – valoarea maximă a creditării este de 1.000.000 lei, statul garantând 90% din valoarea finanţării.

b) pentru investiții – valoarea maximă a creditării este de 10.000.000 lei, statul garantând 80% din valoarea finanțării.

 • Întreprinderile mijlocii:

a) pentru capitalul de lucru – valoarea maximă a creditării este de 5.000.000 lei, statul garantând 80% din valoarea finanţării.

b) pentru investiții – valoarea maxima a creditării este de 10.000.000 lei, statul garantând 80% din valoarea finanțării.

 1. DURATA MAXIMĂ A FINANȚĂRII:
 • 6 ani pentru creditele de investiții;
 • 3 ani pentru liniile de capital de lucru (cu posibilitatea de a fi prelungite la scadență cu încă 3 ani).

ETAPELE PROGRAMULUI. CAZ PRACTIC.

Societatea X, având un număr de 35 de angajați s-a hotărât să acceseze de la Banca Y un credit pentru capital de lucru pe o perioadă de 36 luni, motivat de nevoia de a avea o sursă de capital pentru susținerea activității curente precum: plata salariilor, achiziție de stocuri, plata datoriilor la bugetul de stat, plata furnizorilor sau alte plăți.

Suma maximă pe care o poate obține societatea X este de 10.000.000 lei, statul garantând 90% din valoarea finanțării. Acest plafon nu echivalează cu suma ce va fi efectiv împrumutată.  Astfel, un beneficiar eligibil va putea accesa efectiv un credit egal cu valoarea cea mai mare dintre:

(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019 ;

(ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019 ;

(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

Ce trebuie să facă Societatea X?

 1. Primul pas este ca societatea să se înscrie în Programul IMM INVEST ROMÂNIA, înscrierea se face pe site-ul ro prin crearea unui cont al utilizatorului. Pentru înscriere nu este necesară semnatura electronică. Documentele pot fi semnate, scanate și încărcate pe platformă și fără semnatura electronică a Societății X.
 2. Pasul al doilea vizează înregistrarea societății pentru care dorește să acceseze programul, moment în care va trebui să menționeze datele de contact și informații standard despre Societatea X. Înregistrarea se poate efectua o singură dată în cadrul aplicației, programul electronic de înregistrare online nepermițând înscrierea de două ori a aceluiași potențial beneficiar solicitant. https://www.imminvest.ro/login
 3. Documentele de care Societatea X are nevoie pentru a se înregistra pe platforma imminvest.ro sunt umătoarele: copia certificatului de înregistrare, copia buletinului de identitate/cărţii de identitate, declaraţia IMM descarcată din aplicaţie, completată şi semnată. În plus, informațiile legate de documentația de credit necesară creditului vor fi oferite Societății X de către banca la care se solicita creditul. Fiecare bancă are propriile proceduri si reglementări interne.
 4. Pasul al patrulea presupune completarea formularului standard cu menționarea detaliilor de bază privind Societatea X plus codul CAEN eligibil pentru finanțare, creditul solicitat cu tastarea sumei pe care doriți să o solicitați, raportat la suma maximă pe care am precizat-o în partea introductivă și se va alege Banca prin intermediul căreia doriți să accesați programul. Menționăm că se poate alege o singură bancă. În cazul în care Societatea X primește refuz de la banca pe care a selectat-o, acesta poate transmite o solicitare la adresa de email imminvest@fngcimm.ro.pentru deblocare, astfel încât să poată accesa programul prin altă bancă. Banca va comunica răspunsul său direct Societății X. FNGCIMM pune online la dispozitia băncii selectate documentele înregistrate de către IMM, precum și acordul său de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant; Instituția de credit analizează cererea de finanțare și adoptă intern decizia de acordare a creditului, conform solicitării Societății X. Practic, se va face analiză solvabilității Societății X.
 5. În ultima etapă, dacă finanțarea este aprobată, documentația se retransmite la FNGCIMM pentru garantarea creditului și pentru aprobarea ajutorului de stat. Instituția de credit va transmite către FNGCIMM solicitarea privind acordarea garanției de stat, iar în termen de 5 zile lucrătoare, FNGCIMM transmite instituției de credit contractul de garantare și acordul de finanțare. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, banca și Societatea X semnează contractul de garantare și acordul de finanțare.

Aplicând astfel, Societatea X poate beneficia de garanții de stat de maxim 90% din valoarea creditului; o durată de finanțare de până la 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 luni; rata dobânzii Robor la 3 luni +2,5 %/an, subvenționată 100% de la bugetul de stat și suportarea de către stat a costurilor de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și contul statului. Comisionul de risc perceput de FNGCIMM (fondul însărcinat de Ministerul Finantelor Publice cu administrarea schemei) va fi acoperit de asemenea de stat prin acordarea unui grant.

Dobânda și comisioanele aferente finanțării sunt suportate prin bugetul Programului până la data de 31.12.2020, apoi revine de drept Societății X să le achite până la rambursarea finanțării. Acordarea acestui grant (subvenționarea dobânzii și a comisioanelor de acordare) mai poate continua pentru următorii 2 ani, în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020.

Pentru informații suplimentare legate de Programul IMMINVEST ROMANIA, echipa Mușat & Asociații S.C.A vă stă la dispoziție!