Contabilitate și consultanță

Ați avut nevoie de un contabil sau de un consultant bun și nu ați fost mulțumiți?
Mușat & Asociații S.C.A vine în sprijinul dumneavoastră oferindu-vă cei mai buni contabili și consultanți specializați în contabilitate primară, contabilitate financiară și de gestiune, servicii de salarizare și personal, consultanță fiscală, consultanță financiar-contabilă, expertiză contabilă și expertiză fiscală.

Contabilitate primară

 • întocmirea în format electronic a registrului de casă, a notelor de intrare recepție;
 • întocmirea jurnalelor cumpărări/vânzări, a bonurilor de consum etc.

Contabilitate financiară și de gestiune

 • înregistrarea cronologică a documentelor primare în articole contabile;
 • stabilirea TVA de plată / rambursat; întocmirea și depunerea decontului lunar/trimestrial de TVA la Administrația Financiară;
 • întocmirea registrului jurnal și a balanței de verificare lunare;
 • stabilirea obligațiilor de plată lunare și trimestriale, întocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele datorate bugetului de stat și bugetelor locale;
 • întocmirea și depunerea bilanțului contabil.

Servicii de salarizare și personal

 • întocmirea și înregistrarea contractelor de muncă, a actelor adiționale sau altor operațiuni la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • întocmirea și depunerea statelor de plată, stabilirea obligațiilor legate de salarii;
 • elaborarea și depunerea fișelor fiscale;
 • întocmirea și înregistrarea declarațiilor lunare la organele abilitate: Administrația Financiară, Casa Asigurărilor Sociale de Sănătate, Casa de Pensii, AJOFM (Șomaj), ITM.

Consultanță fiscală

 • reprezentarea în relațiile cu organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice;
 • analiza capitalurilor și a imobilizărilor;
 • calculul și verificarea permanentă a impozitului pe profit și/sau pe venitul microîntreprinderii;
 • consultanță sub formă de verificări cu caracter fiscal pentru a stabili măsura în care calculul și plata impozitelor (taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe profit, impozitul pe veniturile nerezidenților, impozitul pe venit pentru care există obligația de calcul, reținere și virare) s-a efectuat corect și dacă prevederile legislației fiscale au fost riguros respectate;
 • identificarea și aplicarea facilităților fiscale prevăzute de legislația în vigoare;
 • furnizarea operativă a celor mai recente modificări ale actelor normative cu caracter fiscal, precum și a posibilităților de valorificare a acestor informații și de adaptare la schimbările legislative intervenite;
 • asistență la întocmirea declarațiilor de impozite și taxe;
 • identificarea politicilor contabile și fiscale adecvate;
 • studii și analize privind oportunitățile create de legislația fiscală și contabilă;
 • consultanță privind reglementările legislative în vigoare pentru activitățile de achiziții sau livrări intracomunitare (cu țări membre UE), precum și pentru cele legate de import și export;
 • consultanță privind modul de întocmire a raportărilor semestriale și anuale și certificarea acestora.

Consultanță financiar-contabilă

 • consultanță curentă prin fax, e-mail, telefon;
 • întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli (inclusiv pentru accesare fonduri UE);
 • analiza fluxurilor financiare și cash-flow;
 • întocmire dosare credite, dosare leasing;
 • obținere certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • efectuarea de punctaje cu administrația financiară;
 • alte raportări la cererea clientului.

Expertiză contabilă

 • certificări bilanțuri în urma verificării balanței contabile și a inventarierii patrimoniului;
 • întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă necesare la: Oficiul Registrului Comerțului (în cazul lichidării societății sau în alte situații, la solicitarea beneficiarului) sau la alte instituții abilitate.

Expertiză fiscală

 • expertizarea modului de înregistrare a veniturilor și a cheltuielilor în vederea stabilirii corecte a impozitelor datorate de societate;
 • întocmirea și certificarea declarației privind impozitul pe profit;
 • întocmirea rapoartelor de expertiză fiscală, la solicitarea beneficiarului, pentru a fi înaintate organelor abilitate.
vreau un avocat   >