Economie

OUG 42/2020 – O primă schemă de ajutor de stat aprobată de Guvernul României ca modalitate de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii în contextul efectelor generate de pandemia COVID-19 

13 aprilie 2020

OUG 42/2020 – O primă schemă de ajutor de stat aprobată de Guvernul României ca modalitate de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii în contextul efectelor generate de pandemia COVID-19

I. AJUTOR DE STAT SUB FORMĂ DE GARANȚII PENTRU ÎMPRUMUTURI.

Se acordă garanţii de 80% sau 90% din valoarea finanţării creditelor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii de către instituţiile de credit, precum:

1. REALIZAREA DE INVESTIȚII/ LINII DE CREDIT PENTRU CAPITAL DE LUCRU, credite garantate de către stat, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat.

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei.

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 lei în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

 • dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;
 • 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
 • o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.
 1. MICROÎNTREPRINDERI SAU ÎNTREPRINDERE MICĂ – se acordă credite garantate de către stat, până la 90% din valoarea finanțării pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru; valoarea creditului care poate beneficia de garanție este în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiţii valabile pentru ambele finanţări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;

(ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;

(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

Ministerul Finanţelor Publice subvenţionează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru în procent de 100% din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. Perioada de subvenţionare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a prezente ordonanţe de urgenţă şi până la 31 decembrie 2020.

Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiţii şi de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a ordonanței.

NU SUNT ELIGIBILE pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile: activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie.

II. AJUTOR DE STAT SUB FORMA DE GRANT

IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate conform celor expuse la punctul I, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 Euro per întreprindere.

AGRICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI ACVACULTURĂ

Se poate acorda ajutor de stat IMM-urilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole cu respectarea următoarelor condiții:

 • ajutorul de stat să nu fie transferat parţial sau total către producători primari;
 • cuantumul ajutorului să nu se stabilească pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză.

Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii se aplică următoarele condiţii:

 • ajutorul nu depăşeşte 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
 • cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă;
 • ajutorul acordat întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii prevăzute de legislația europeană;
 • în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

DOMENIUL DE APLICARE AL SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

 • nu se află în dificultate, IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării
 • nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră
 • nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.
 • nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P.;
 • împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
 • prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;
 • depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activităţii curente a acesteia;
 • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

MODALITATEA, CONDIȚIILE DE ACORDARE ȘI SOLUȚIONARE A CERERILOR DE PLATA A GARANȚIILOR DE STAT ȘI DE ACORDARE A GARANȚIILOR.

Beneficiarul se va înregistra prin intermediul aplicației online disponibilă pe www.imminvest.ro, anexând următoarele documente:

 • declarația pe proprie răspundere privind încadrarea în categoria IMM, completată și semnată de solicitant, cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior datei transmiterii solicitării de garantare de către instituția de credit;
 • declarația pe proprie răspundere din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate detaliate mai sus, emisă cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior datei transmiterii solicitării de garantare de catre instituția de credit;
 • acordul de consultare a bazei de date a Ministerului Finanțelor Publice;
 • declarația unică privind veniturile realizate în Romania, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, în cazul persoanelor fizice;
 • dovada virării comisionului de risc.

FNGCIMM va pune la dispoziția instituției de credit selectate de potențialul beneficiar datele și documentele de înregistrare, precum și acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului, care va analiza cererea și va adopta intern decizia de acordare a creditului de investiții/ creditului/ liniei de credit pentru capitalul de lucru, cu stabilirea valorii creditului.

Instituția de credit va transmite către FNGCIMM solicitarea privind acordarea garanției de stat, iar în termen de 5 zile lucratoare, FNGCIMM transmite instituției de credit contractul de garantare și acordul de finanțare.

În termen de 10 zile lucratoare de la primirea acestora, instituția de credit și beneficiarul semnează contractul de garantare și acordul de finanțare.

Pentru mai multe informații, echipa Mușat&Partners vă stă la dispoziție!

Av. Ariana PANDELE