Contabilitate

Cum se înscriu sumele în Registrul jurnal de încasări și plăți (RJIP) de către un PF plătitor de TVA

1 august 2017

Cadrul legal aplicabil. Potrivit art. 2 din Ordinul MFP nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă, act normativ care îşi produce efecte începând cu 01 martie 2015,  se menţionează următoarele: “Art. 2. – Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă se aplică de către următoarele categorii de persoane: a) persoanele fizice și asocierile fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obținut din următoarele surse:  – activități independente; – cedarea folosinței bunurilor; – activități agricole, silvicultură și piscicultură; b) persoanele sau entitățile care, prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă, cu excepția persoanelor juridice fără scop patrimonial”.

Activități independente. Potrivit punctului 1 din Capitolul 1 Aria de aplicabilitate, astfel cum este prevăzut prin Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul MFP nr. 170/2015, “(…) Persoanele care desfășoară activități independente și care au obligația ținerii contabilității conform prezentelor reglementări sunt persoanele care obțin venituri din:  a.1 – activități economice (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale); a.2 – profesii libere (medici, avocați, notari, auditori financiari, consultanți fiscali, experți contabili, arhitecți și alte profesii reglementate);  a.3 – drepturi de proprietate intelectuală (în condițiile în care optează pentru determinarea venitului net în sistem real); (…)”.

Registrul-jurnal de încasări și plăți (RJIP). Potrivit punctelor 9 – 13 din Capitolul 3 Norme generale privind contabilitatea în partidă simplă și documentele financiar-contabile, introduse prin Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul MFP nr. 170/2015, “9. Pentru evidențierea în contabilitatea în partidă simplă a operațiunilor efectuate se utilizează următoarele registre contabile: Registrul-jurnal de încasări și plăți (cod 14-1-1/b) și Registrul-inventar (cod 14-1-2/b), prevăzute la cap. V. 10. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanță cu destinația acestora și se prezintă în mod ordonat și astfel completate, încât să permită în orice moment identificarea și controlul operațiunilor economico-financiare efectuate. 11. Registrul-jurnal de încasări și plăți (cod 14-1-1/b) servește la înregistrarea cronologică a tuturor sumelor încasate și plătite, atât în numerar, cât și prin conturi bancare. 12. Sumele înregistrate în Registrul-jurnal de încasări și plăți (cod 14-1-1/b) se totalizează lunar. 13. Registrul-inventar (cod 14-1-2/b) servește la înregistrarea elementelor de natura activelor și datoriilor inventariate”.

Operațiunile în valută în RJIP. Potrivit punctului 18 din Capitolul 3 Norme generale privind contabilitatea în partidă simplă și documentele financiar-contabile, introdus prin Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul MFP nr. 170/2015,“18. Operațiunile efectuate în valută se evidențiază în contabilitate în moneda națională, utilizându-se cursul de schimb valutar de la data efectuării operațiunii. Prin curs de schimb de la data efectuării operațiunii se înțelege cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară operațiunii, disponibil ca informație la momentul efectuării operațiunii (încasare, plată, emitere de documente). Sumele aferente operațiunilor în valută se înregistrează în Registrul-jurnal de încasări și plăți (cod 14-1-1/b) în lei, cu menționarea în coloana de explicații a valorii în valută”.

RJIP se păstrează 10 ani. Potrivit punctului 2 din Capitolul 4 Arhivarea și păstrarea documentelor financiar-contabile, introdus prin Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul MFP nr. 170/2015, “2. Termenul de păstrare a Registrului-jurnal de încasări și plăți (cod 14-1-1/b) și a Registrului-inventar (cod 14-1-2/b) este de 10 ani”.

Mecanismul de funcţionare pentru RJIP. Potrivit Capitolului V Registrele și documentele financiar-contabile utilizate în scopul conducerii contabilității în partidă simplă, Secțiunea a 2-a Modelele și normele de întocmire și utilizare a registrelor contabile, introdus prin Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul MFP nr. 170/2015, este legiferată arhitectura şi mecanismul de funcționare aferentă Registrului-jurnal de încasări și plăți (cod 14-1-1/b).

  • “RJIP este documentul contabil care servește la înregistrarea încasărilor și plăților aferente activității persoanelor care conduc evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă.
  • RJIP se întocmește într-un exemplar, înregistrarea operațiunilor pe baza documentelor justificative făcându-se distinct, pe fiecare operațiune de încasare/plată.
  • În RJIP se înregistrează atât operațiunile în numerar, cât și cele efectuate prin contul curent de la bancă, la valoarea prevăzută în documentele justificative, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
  • Încasările din RJIP cuprind: sumele încasate din desfășurarea activității; aporturile în numerar și prin conturi bancare aduse la începerea activității ori în cursul desfășurării acesteia; sumele primite sub formă de credite bancare sau de alte împrumuturi; sumele primite ca despăgubiri; sumele primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donații; sumele primite reprezentând forme de sprijin cu destinație specială din fonduri nerambursabile (subvenții); alte sume încasate (de exemplu: restituiri de impozite, taxe, penalități).
  • Plățile din RJIP cuprind: plățile efectuate în cadrul activității desfășurate în scopul realizării de venituri; sumele reprezentând restituirea aporturilor în numerar și prin conturi bancare; sumele reprezentând rambursarea de credite bancare sau de alte împrumuturi; alte plăți efectuate (de exemplu: penalități, amenzi plătite ș.a.).
  • Sumele înregistrate în RJIP se totalizează lunar.
  • În condițiile conducerii evidenței contabile în partidă simplă cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operațiune economico- financiară se va înregistra în ordine cronologică, în funcție de data efectuării operațiunii de încasare/plată.
  • RJIP se editează anual sau la cererea organului de control.
  • RJIP se arhivează împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii acestuia.
  • Conținutul minimal obligatoriu de informații al RJIP este următorul: data efectuării operațiunii de încasare/plată; denumirea și numărul documentului justificativ care stă la baza înregistrării operațiunii; explicații privind natura operațiunii; suma încasată în numerar sau prin bancă, ce rezultă din fiecare document justificativ; suma plătită în numerar sau prin bancă, ce rezultă din fiecare document justificativ”.

În concluzie, în Registrul-jurnal de încasări și plăți se înregistrează atât operațiunile în numerar, cât și cele efectuate prin contul curent de la bancă, la valoarea prevăzută în documentele justificative, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA). Este indicat să ne asigurăm că Registrul-jurnal de încasări și plăți este completat cu respectarea prevederilor legale.