Fiscalitate

DECLARAȚIA UNICĂ – EXPLICAȚII ȘI IMPLICAȚII JURIDICE

5 iulie 2019

Declaratia Unica - fiscalitate - avocat-musat.ro

Ce este declarația unică?

 Declarația unică pentru persoanele fizice este formularul unic care înlocuiește/cuprinde 7 (șapte) formulare fiscale: 200, 201, 220, 221, 600, 604 si 605, iar scopul acesteia este taxarea veniturilor obținute de PFA-uri și de ceilalți contribuabili care obțin venituri din activități independente, din investiții sau din chirii, printre altele.

Obligativitatea depunerii declarației unice

 1. Situaţiile particulare în care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei unice în 2019.

În scopul definitivării pentru anul 2018 a impozitului pe venit și a contribuțiilor datorate (CAS și CASS, dacă și unde este cazul), declaraţia unică se depune pentru următoarele venituri realizate din România și/sau străinătate:

 • Venituri din activități independente (se declară și CAS dacă venitul net anual este egal sau mai mare decât valoarea a 12 salarii brute minime pe economie);
 • Venituri din drepturi de proprietate intelectuală (se declară și CAS dacă venitul net anual este egal sau mai mare decât valoarea a 12 salarii brute minime pe economie, dacă persoana nu este salariat sau pensionar și dacă reținerea și plata de contribuții sociale nu se face de către plătitorul de venit);
 • Venituri din cedarea folosinței bunurilor (în cazul veniturilor din România, se depune doar dacă plata chiriei, conform contractului, este prevăzută în valută sau echivalentul în lei a unei sume în valută);
 • Venituri din activități agricole;
 • Venituri din piscicultură și/sau silvicultură;
 • Venituri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;
 • Venituri din jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker în perioada 1 ianuarie – 22 martie 2018;
 • Salarii plătite din România pentru activitatea desfășurată în străinătate – aplicabil în cazul angajaților din România care sunt detașați în străinătate (secțiune care necesită a fi tratată în paralel cu prevederile internaționale de resort privind evitarea dublei impuneri, după caz);
 • Venituri din premii din străinătate;
 • Venituri din pensii din străinătate;
 • Venituri din investiții (de exemplu: dividende, dobânzi, câștiguri de capital, alte venituri/pierderi din investiții, etc.);
 • Venituri din alte surse (de exemplu: venituri realizate din tranzacții cu criptomonede).

Declaraţia unică nu se depune pentru veniturile pentru care impozitul se reține la sursă de către plătitorul de venit sau pentru cele impuse pe bază de norme de venit, în scopul impozitului pe venit, dar se depune în scopul plății și/sau estimării contribuțiilor sociale datorate în cazul în care se depășește limita prevăzută.

Persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale (de exemplu, avocați) nu datorează CAS în sistemul public de asigurări sociale.

În scopul estimării CAS pentru anul 2019, declaraţia unică se depune pentru următoarele venituri extrasalariale din România, dacă venitul net anual din una sau mai multe surse (de venituri extrasalariale), cumulat în 2019, este egal sau mai mare decât valoarea a 12 salarii brute minime pe economie:

 • Venituri din activități independente;
 • Venituri din drepturi de proprietate intelectuală (dacă persoana nu este salariat sau pensionar).

Nu se depune declaraţia unică dacă obligația de reținere și plată a CAS îi revine plătitorului de venit (venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activități sportive).

Persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale nu datorează CAS.

Declaraţia unică nu se depune dacă obligația de reținere și plată a CASS îi revine plătitorului de venit.

În următoarele situaţii este sau nu este obligatorie depunerea declaraţiei unice: persoana fizică are contract de muncă şi estimează că în 2019 va avea venituri extrasalariale nete anuale cel puţin egale cu plafonul de 12 salarii minime pe economie, în vigoare în 2019

Dacă valoarea cumulativă a veniturilor nete extrasalariale realizate (din orice sursă, din România și/sau străinătate, din tipurile de venit menționate mai sus) de către contribuabil în cursul anului calendaristic 2019 este de cel puțin egală cu plafonul indicat, atunci persoana fizică este obligată să depună declarația unică pentru estimarea CASS datorată.

Dacă discutăm strict despre CASS, obligația plății acestei contribuții nu mai este condiționată de existența sau lipsa unui contract de muncă.

În cazul în care persoanele care estimează că în 2019 vor avea doar venituri extrasalariale care sunt sub plafonul de 12 salarii minime brute pe economie pot opta pentru depunerea declaraţiei unice dacă vor să se asigure la sistemul asigurărilor sociale şi/sau de sănătate.

 1. Care este termenul de depunere?

Declarația se depune până la data de 31 iulie 2019, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia:

– declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2018;

– declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;

– declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2019 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

 1. Cum putem corecta declarația?

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele aflate pe prima pagină a formularului (capitolul I “Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018” şi/sau capitolul II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2019”, după caz). Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

La rectificarea declarației se vor avea în vedere următoarele:

– declarația inițială este declarația care nu are nicio bifă de rectificativă selectată;

– este permisă depunerea unei singure declarații inițiale;

– declarația rectificativă este declarația cu cel puțin o bifă de rectificativă selectată (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole);

– o declarație rectificativă care rectifică ambele capitole (capitolul I și capitolul II) trebuie să aibă ambele bife de rectificare selectate.

 

 1. Modalitatea de depunere a declarației unice.

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, pe baza credențialelor;

– prin intermediul serviciului “Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat.

Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:

– înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;

– completarea Declarației Unice;

– depunerea Declarației Unice.

Lista sediilor unităților fiscale în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăsește pe site-ul www.anaf.ro, secțiunea Servicii oferite de ANAF. De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice.

 1. Ca o ultimă actualizare, din 31 Mai 2019 Declarația Unică se poate depune și pe suport de hârtie la administrațiile financiare. Ordonanța de urgență nr 35, publicată în data de 30 Mai 2019, anulează aliniatul 5al articolului 122 din Codul Fiscal, prin care contribuabilii erau obligați să depună declarația unică doar online, prin intermediul Spațiului Privat Virtual.

Dacă deja s-a depus declarația unică online nu mai trebuie depuse pe suport de hârtie declarații rectificative sau inițiale.

În situația în care întâmpinați dificultăți la întocmirea / înregistrarea declarației unice, nu ezitați să ne contactați.