Drepturi

Indemnizaţia de risc și concediul maternal în 2018

27 februarie 2018

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pe durata concediului de risc maternal se acordă o indemnizație care se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Dreptul la concediile şi indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) este condiţionat de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate destinată suportării acestor indemnizaţii, denumită în continuare contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii.

Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum şi orice alte activităţi dependente.

Este obligatorie îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 1. să aibe stagiul minim de cotizare prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;
 2. să prezinte adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
 3. să fie prezente la domiciliu sau la adresa indicată, după caz în vederea exercitării verificării de către reprezentanţii plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Codul muncii nu permite ca salariatele însărcinate sau care au născut recent să fie date afară de angajatori, decât în situații excepționale: dacă se află în reorganizare judiciară, în faliment sau în  dizolvare.

Concediul de risc maternal se acordă pentru protecția sănătății și securității angajatei și/sau a fătului ori a copilului acesteia, în situaţia în care evaluările prevăzute se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de la medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise.

Angajatorii sunt obligaţi ca: în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului, să înmâneze o copie sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.

Pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă regulamentele interne ale unităţilor trebuie sa conţină măsuri privind igiena, protecţia sănătăţii şi securitatea la locul de muncă. Trebuie să prevină expunerea acestor femei la riscuri ce le poate afecta sănătatea şi securitatea, să nu li se impună munci dăunătoare sănătăţii, stării lor de graviditate sau copilului nou-născut. De asemenea, aceștia trebuie să informeze salariatele cu privire la riscurile de la locul de muncă, drepturile pe care le au şi măsurile ce trebuie luate.

 • În situația în care salariatele nu se prezintă la medicul de familie pentru eliberarea documentui medical care să le ateste starea de sănătate și nu informează în scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligațiile sale!

Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracționat, pe o perioadă ce nu poate depăși 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii.

Așadar, concediul de risc maternal se va acorda:

 • integral sau fracționat, până în a 63-a zi anterioară datei estimate a nașterii copilului, respectiv anterioară datei intrării în concediul de maternitate;
 • integral sau fracționat, după expirarea concediului postnatal obligatoriu sau dacă este cazul, până la data intrării în concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani;
 • integral sau fracționat, înainte sau după nașterea copilului pentru salariata care nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de concediul de maternitate, în conformitate cu prevederile legii.

În cazul în care activitatea ce se desfăşoară la locul de muncă prezintă riscuri sau pune în pericol sănătatea sau securitatea angajatelor sau asupra sarcinii şi alăptării, angajatorul este obligat să ia măsuri și chiar să repartizeze salariata pe un alt post. Modificarea se realizează conform recomandării medicului cu menținerea veniturilor salariale, iar în acest sens se pot face modificări temporare a condițiilor de muncă și a programului de lucru.

Dacă modificarea condițiilor de muncă și/sau a programului de lucru nu este posibilă ori nu poate fi realizată din motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsuri pentru a o repartiza la alt post de lucru fără riscuri pentru sănătatea ori securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii ori a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale.

Riscurile la care poate fi expusă și care îi pot afecta sănătatea angajatei gravide sau care a născut recent ori care alăptează, sunt următoarele:

 • zgomot, șocuri, vibrații sau mișcări bruște;
 • manipularea manuală de mase grele, implicând riscuri în special la nivelul coloanei vertebrale dorso-lombare;
 • radiații ionizante/neionizante;
 • ambianțe termice extreme, reci sau calde;
 • mișcări și poziții de muncă, deplasări (fie în interiorul, fie în exteriorul unității), oboseală mentală, fizică, alte eforturi fizice legate de activitatea acestor salariate;
 • agenţi chimici precum mercurul și derivații săi, medicamentele antimitotice, monoxidul de carbon, agenții chimici periculoși cu cale de absorbție cutanată;
 • activități subterane miniere.

Pentru întocmirea dosarului cu privire la îndemnizația de creștere a copilului, sunt necesare următoarele documente:

 • cerere tip;
 • actul de identitate al solicitantului – (copie și original);
 • certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie și original);
 • certificatele de naștere ale tuturor copiilor născuți după data de 1 ianuarie 2006 (copie și original);
 • certificat de căsătorie (copie și original);
 • livret de familie;
 • adeverința eliberată de angajator din care sa rezulte că persoana îndreptățită a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit.

Guvernul a adoptat în data de 4 august 2017 Ordonanța de Urgență nr. 82, iar conform acesteia, cuantumul minim al indemnizaţiei lunare începând cu 1 ianuarie 2018, nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.

Valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) este cea prevăzută la art. 33 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, respectiv 500 lei, de unde reiese că indemnizația minimă de creștere a copilului de la 1 ianuarie 2018 este de 1.250 de lei, față de 1.233 de lei, cât era înainte.