Stiri

Legea nr. 129/2019, pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

25 februarie 2020

În data de 20.02.2020 Oficiul Național al Registrului Comerțului a emis în conformitate cu Legea nr. 129/2019, pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,   o notă informativă cu privire la operaționalizarea Registrului beneficiarilor reali ai societăților. 

În acord cu dispozițiile în materie ale legii antemenționate, persoanele juridice de drept privat și fiduciile înregistrate pe teriotoriul României au obligativitatea, în anumite situații determinate de prezenta lege, de a pune la dispoziția organelor abilitate în domeniu informații despre beneficiarul lor real.

În sens larg, noțiunea de beneficiar real al unei persane juridice, indiferent de tipul acesteia, se referă la persoana care deține sau controlează prin diferite mecanisme juridice capitalul acesteia, astfel încât să ducă la îndeplinire interesele și scopul entității juridice.

În vederea inregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților, reprezentanții legali ai persoanelor juridice supuse înregistrării în Registrul Comerțului vor depune o declarație privind beneficiarul real în următoarele situații: la înmatriculare, anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în termen de 15 zile de la intervenția elementului modificator.

Nedepunerea declarației în cauză în situațiile și termenele menționate anterior constituie contravenție și se sancționează ca atare de organele îndrituite în materie, iar neîndeplinirea acestei obligații după aplicarea sancțiunii contravenționale va duce la sancțiunea mai gravă a dizolvării societății.

Totodată, reprezentanții legali ai persoanelor juridice înregistrate în Registrul Comerțului până în data de 21.07.2019, data intrării în vigoare a prezentei legi, vor putea depune declarația privind beneficiarul real în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până în data de 21.07.2020, cu condiția aprobării situațiilor financiare anuale.

Cererea privind depunerea declarației privind beneficiarul real se poate depune în mai multe modalității: la ghișeu, online sau prin corespondență cu confirmare de primire, cu mențiunea că în situația ultimelor două moduri de comunicare, declarația privind beneficiarul real va trebui consemnată în formă autentică.