Drepturi

Atenție angajatori! S-a modificat din nou codul muncii!

18 august 2017

În 4 august 2017 a fost emisă Ordonanța de Urgență nr. 53/2017, publicată în Monitorul Oficial al României cu nr. 644 din data de 7 august 2017, care aduce câteva modificări/completări în ceea ce privește Legea 53/2003 – Codul muncii, după cum urmează:

 1. Se reglementează noțiunea de “muncă nedeclarată” – art. 15^1 din Legea 53/2003

„În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:

 1. a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii;
 2. b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
 3. c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
 4. d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.”

 

 1. Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă – art. 16 din Legea 53/2003

(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

(2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.

(4) Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc.

(5) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.

(6) Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.

(7) Fac excepţie de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesională fără plată, acordate în condiţiile art. 155 şi 156.”

 

 1. Se reglementează obligativitatea încheierii actului adițional la contract – art. 17 alin. 5 din Legea 53/2003

“Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) [a)identitatea părţilor; b)locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; c)sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; d)funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului; e)criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; f)riscurile specifice postului; g)data de la care contractul urmează să îşi producă efectele; h)în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora; i)durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; j)condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia; k)salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul; l)durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână; m)indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului; n)durata perioadei de probă] în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.”

 

 1. Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat – art. 119 din Legea 53/2003

“Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.”

 

 1. Se majorează amenzile aplicate pentru nerespectarea dispozițiilor legale

a. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 lei – pentru fiecare persoană identificată:

 – primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1) – art. 260 alin. 1 lit. e din Legea 53/2003

 – primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii – art. 260 alin. 1 lit. e¹ din Legea 53/2003

 – primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat – art. 260 alin. 1 lit. e² din Legea 53/2003

În cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele mai sus identificate inspectorul de muncă dispune, ca sancţiune complementară, sistarea activităţii locului de muncă organizat, supus controlului, conform procedurii de sistare elaborate de Inspecţia Muncii şi aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după consultarea prealabilă a confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.

Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenţionale aplicate şi după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă şi constituirea şi plata contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată. – art. 260 alin. 4 și alin. 5 din Legea 53/2003

 b. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 lei:

 – primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial – amenda este în cuantum de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată – art. 260 alin. 1 lit. e3 din Legea 53/2003

încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea 53/2003 [angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc] – art. 260 alin. 1 lit. q din Legea 53/2003

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din amenda prevăzută la alin. (1) lit. e)-e3), inspectorul de muncă făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. – art. 260 alin. 1¹ din Legea 53/2003

 

 1. Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă:

“Primirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane” – art. 265 alin. 2 din Legea 53/2003

 

 1. Munca la negru nu mai este considerată infracțiune

Art. 264 alin. 4 din Legea 53/2003 se abrogă.

Atragem atenția că modificările operate, mai sus expuse, sunt aplicabile începând cu data de 07 august 2017, sens în care pentru evitarea aplicării sancțiunilor contravenționale se impune implementarea imediată a noilor prevederi legale.