Administrativ

Procedura de organizare și înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

16 august 2019

Cine se poate înscrie în Registrul entităților/unităților de cult?

În Registrul entităților/unităților de cult se pot înscrie următoarele categorii de entități: asociații, fundații, unități de cult, instituții publice, precum și alte entități înființate prin intermediul instanțelor judecătorești.

Agenția Națională de Administrare Fiscală este organul fiscal care organizează și gestionează Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Practic, este un registru public, care este afișat pe site-ul ANAF.

Înscrierea entităților/unităților de cult în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se poate efectua doar dacă entitatea îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data depunerii cererii:

  • desfășoară activitatea în domeniul pentru care a fost constituită;
  • a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
  • nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile de la scadență/termen de plată;
  • a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege. Acestă condiție se consideră îndeplinită în cazul entităţilor/unităţilor de cult care, potrivit legii, nu sunt obligate să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale.
  • nu a fost declarată inactivă, potrivit art.92 din Codul de procedură fiscală.

Înscrierea în registru poate fi solicitată prin completarea și depunerea prin mijloace de transmitere la distanță la organul competent a formularului 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”. Anexate cererii, entitatea/unitatea de cult trebuie să comunice și certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a cărei raza teritorială își are sediul social, privind achitarea obligațiilor, a impozitelor și taxelor, către bugetul de stat, precum si către bugetul local.

Soluționarea cererii se face în termen 10 zile de la data depunerii, de către compartimentul de specialitate, care are atribuții de gestionare a registrului din cadrul organului fiscal competent în a cărui evidență fiscală este înregistrată entitatea.

Pe parcursul celor 10 zile, inspectorii, care fac parte din compartimentul de specialitate, se asigură că entitatea/unitatea de cult îndeplinește condițiile prevăzute mai sus.

Ulterior, ca urmarea a unei analize amănunțite asupra informațiilor primite, atât de la entitate/unitatea de cult, cât si asupra informațiilor obținute în urma verificărilor interne, se întocmește un Referat privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Compartimentul de specialitate poate propune aprobarea cererii de înscriere în registru, sens în care, întocmește în două exemplare originale, formularul 164 “Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale” dacă se constată că entitatea/unitatea de cult îndeplinește cumulativ condițiile. Data comunicării deciziei este și data înscrierii în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

În caz contrar, dacă se constată că entitatea/unitatea de cult NU îndeplinește toate condițiile, compartimentul de specialitate întocmește în două exemplare originale, formularul 164 “Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, privind respingerea cererii de înscriere în registru.

Însă, înainte de luarea deciziei finale privind respingerea cererii de înscriere în Regisru, compartimentul de specialitatea prelungește termenul de soluționare, respectând prevederile art. 9 din Codul de procedură fiscal. Organul fiscal competent înștiințează entitea/unitatea de cult cu privire la prelungirea termenului de soluționare, asupra obligativității de a prezenta documente și informații, precum și asupra posibilității de a furniza probe suplimentare relevante în vederea soluționării cererii.

În situația în care entitatea/unitatea de cult nu îndeplinește oricare din criteriile de înscriere, i se comunică Decizia privind respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Împotriva Deciziei privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, se poate formula contestație la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art.272 alin.(6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art.270 alin.(1) din același act normativ.

Practic, începând cu data de 1 aprilie 2019, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a OPANAF nr. 819 din data de 19 martie 2019, sponsorizările efectuate de către persoanele juridice, în vederea susținerii unor entități non-profit sau a unor unități de cult, vor putea fi scăzute din impozitele datorate, conform legii, DOAR dacă beneficiarii sumelor sunt înscriși în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

În acest sens, pentru a vă asigura că organizația non-profit/unitatea de cult este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscal, și că sponsorizarea dvs. este deductibulă fiscal, puteți efectua căutatea entității/unității de cult accesând link-ul de mai jos:

https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/.