Media

Vă informăm că începând cu luna iulie 2017 echipa Mușat&Partners operează înscrieri în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, sens în care vă așteptăm să apelați cu încredere la serviciile noastre!

16 august 2017

 

Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri, care asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege.

Consultarea Arhivei Electronice oferă posibilitatea persoanelor interesate de a obţine date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzacţii pe care urmează a o încheia, obţinând în acest sens informaţii clare şi actualizate cu privire la potenţialii parteneri de afaceri, mai exact dacă aceştia deţin calitatea de debitori înscrişi în Arhiva, precum şi cu privire la eventualele lor bunurile mobile afectate garantării unor obligaţii.

Totodată, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare are rolul de a avertiza potenţialii creditori asupra contractelor de garanție încheiate anterior.

Orice creditor ipotecar care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte să facă publică existenţa unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Codului civil, trebuie să completeze un formular de aviz de ipotecă pe suport de hârtie, ori în format electronic (document TED), şi să-l depună, respectiv să-l transmită, unui operator/agent autorizat al Arhivei, cu plata taxei stabilite de lege şi a tarifului corespunzător stabilit de acel operator.

 

Tipuri de avize

 • Formular de aviz de ipotecă inițial
 • Formular de aviz de prelungire a avizului de ipotecă iniţial
 • Formular de aviz de stingere a avizului de ipotecă iniţial
 • Formular de aviz de acceptare a fiduciei
 • Formular de aviz de cesiune a creanţei
 • Formular de aviz de cesiune a ipotecii
 • Formular de aviz de executare
 • Formular de aviz de extindere a ipotecii asupra altor bunuri – obligaţiuni ipotecare
 • Formular de aviz de extindere a ipotecii
 • Formular de aviz de fiducie iniţial
 • Formular de aviz de fiducie modificator
 • Formular de aviz de intenţie
 • Formular de aviz de ipotecă iniţial – obligaţiuni ipotecare
 • Formular de aviz de ipotecă modificator – obligaţiuni ipotecare
 • Formular de aviz de ipotecă modificator
 • Formular de aviz de menţinere a ipotecii
 • Formular de aviz de nulitate a avizului de fiducie iniţial
 • Formular de aviz de nulitate a avizului de ipotecă iniţial
 • Formular de aviz de preluare în contul creanţei
 • Formular de aviz de reactivare a avizului de ipotecă iniţial
 • Formular de aviz de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă iniţial
 • Formular de aviz de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia
 • Formular de aviz de schimbare a rangului ipotecilor
 • Formular de aviz de stingere a avizului de fiducie iniţial
 • Formular de aviz de transformare a intenţiei

Descrierea avizelor de garanții

 • Avizul de ipotecă inițial

Este definit de lege ca fiind avizul de constituire a ipotecii și de înscriere a celorlalte acte juridice prevăzute de lege în ceea ce privește ordinea de prioritate, publicitate și executare; este avizul prin care se realizează publicitatea inițială a actelor juridice menționate.

Precizăm că printr-un aviz de ipotecă inițial se realizează publicitatea unei singure ipoteci mobiliare, și nu publicitatea mai multor ipoteci constituite de debitori diferiți în favoarea aceluiași creditor, fără existența vreunei legături între obligațiile asumate de aceștia. În aceste situații operatorii/agenții vor refuza înscrierea formularului de aviz de ipotecă mobiliară în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – AEGRM.

 • Avizul de inscriere a intenției de constituire a unei ipoteci mobiliare

Potrivit legii, solicitantul care dorește să înscrie un document pentru a-și face publică intenția de constituire a unei ipoteci mobiliare va trebui să prezinte spre înscriere unui operator/agent al arhivei un formular de aviz de înscriere (formular de aviz de ipotecă inițial), completat potrivit cerințelor legale.

Înscrierea în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – AEGRM a unui aviz de înscriere a intenției de constituire a ipotecii nu presupune plata vreunei taxe către stat.

Înscrierea intenției de constituire a ipotecii își pierde efectul prin trecerea unui termen de două luni de la data înregistrării.

Dacă în cuprinsul termenului de două luni se constituie ipotecă mobiliară, aceasta va avea rangul de la data înscrierii intenției.

 • Avizul modificator al avizului de ipotecă inițial

Este definit de lege că fiind avizul prin care sunt modificate ori completate datele înscrise în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare – AEGRM, putând viza descrierea bunului în ipoteca mobiliară, numele/denumirea debitorului ori creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite, precum şi orice altă modificare reglementată de lege.

 1. În caz de pluralitate de creditori, în funcţie de felul în care afectează drepturile creditorilor, modificările ce se pot aduce unui aviz de înscriere pot fi grupate în două categorii:

– modificări care interesează toţi creditorii cu statut activ, precizate în art. 38 alin. 1 şi alin. 3 (înlocuirea tuturor creditorilor) din Regulament, şi pentru a căror operare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare – AEGRM este necesară o manifestare comună de voinţă în acest sens;

– modificări ce vizează atributele de identificare sau statutul unuia din creditori, precizate în art. 38 alin. 2 şi 3 din Regulament, care se pot efectua doar la solicitarea creditorului nemijlocit interesat.

 1. Solicitantul înscrierii nu va putea opta decât pentru un singur tip de modificare din cele 13 menţionate în formularul de aviz de înscriere modificator.
 2. Modificările ce vizează în mod nemijlocit statutul sau atributele de identificare ale creditorilor trebuie subscrise în mod individual de fiecare dintre aceşti creditori.

 

Tipuri de modificări:

(1) Modificări vizând îndreptarea erorilor materiale survenite.

(2) Modificarea/completarea descrierii bunului adus în ipoteca mobiliară.

(3) Modificări privind numele/denumirea părților și/sau a adresei/sediului acestora.

(4) Adăugarea unui creditor/unor creditori celor deja existenți.

(5) Adăugarea unui debitor subscriitor însoțită de aducerea de către acesta a unor bunuri în ipoteca mobiliară.

(6) Înlocuirea, totală ori parțială, a bunurilor afectate ipotecii mobiliare, în condițiile în care debitorul/creditorul rămân aceiași.

(7) Menționarea numelui/denumirii noului debitor, în cazul existenței unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor.

(8) Radierea unui creditor.

(9) Radierea unuia sau mai multor debitori însoțită de degrevarea bunurilor aduse în ipoteca mobiliară de acesta.

(10) Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanță). Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanță).

 • Avizul de cesiune a creanței garantate cu bunurile specificate în avizul de înscriere

Cesiunea de creanță este un act juridic prin care se înstrăinează cu titlu oneros sau gratuit un drept de creanță, iar, ca efect accesoriu al cesiunii creanței, se transmite și ipoteca mobiliară accesorie.

Avizul de cesiune a creanței este un aviz de înscriere care se înscrie în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare-AEGRM în ipoteză în care creanță garantată cu ipoteca mobiliara înscrisă în Arhivă Electronică de Garanții Reale Mobiliare-AEGRM este cesionata, iar că efect accesoriu al cesiunii de creanță operează și cesiunea de ipoteca mobiliara.

În momentul înscrierii unui aviz de cesiune creditorul cedent va dobândi statut inactiv (va fi radiat), iar dobânditorul creanței (cesionarul) va dobândi  activ de creditor.

Pentru situația în care mai mulți creditori au transmis prin cesiune de creanță câtimea lor din dreptul de creanță unui terț, în cazul în care solicitarea de înscriere este cerută de către terț (cesionarul) acesta va proceda la inactivarea separată a fiecărui creditor, prin avize de înscriere distincte.

Inactivarea „în bloc” a creditorilor la solicitarea terțului (cesionarul) este posibilă doar în cazul transmisiuni întregii creanțe.

În cazul nerespectării acestor cerințe operatorul/agentul va refuza efectuarea înscrierii.

 • Avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă inițial. Avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri

Pe marginea acestor două avize trebuie făcută precizarea că noțiunile de reducere și de extindere a ipotecii presupun degrevarea ori adăugarea în ipoteca mobliară a unor bunuri de sine stătătoare, cu individualitate proprie; nu este vorba de o modificare a unor date din cuprinsul descrierii bunului afectat ipotecii, situație în care se poate folosi avizul modificator privind  modificarea/completarea descrierii bunului adus în ipoteca.

De asemenea, nu se confundă cu situația în care rezultă produse, reglementată de art. 2.412 din Noul Cod Civil „ (1) În cazul în care descrierea bunului grevat care a fost înscrisă inițial la arhivă nu acoperă tipul de produse rezultate, ipoteca nu își păstrează rangul asupra acestor produse decât dacă creditorul înscrie la arhivă un aviz modificator în termen de 15 zile de la data la care constituitorul ipotecii a obținut acele produse. (2) Atunci când produsele bunului ipotecat sunt sume de bani a căror origine poate fi stabilită, ipoteca își conservă rangul asupra acestora, fără să fie necesară înscrierea unui aviz modificator”, când gradul de prioritate stabilit prin înscrierea la arhivă (înscrierea inițială) se întinde asupra tuturor produselor, dacă în termen de 15 zile de la obținerea acestora creditorul își manifestă interesul față de ele prin modificarea formularului de aviz de înscriere care să le descrie.

Având în vedere existența avizului modificator prin care se poate opera înlocuirea, totală ori parțială, a bunurilor afectate ipotecii mobiliare, avizul de reducere apare ca un aviz prin care se operează o simplă degrevare a unui/unor bunuri din cele afectate inițial ipotecii mobiliare, iar cel de extindere ca un aviz prin care se operează strict o adăugare a unui/unor bunuri celor inițiale.

 • Avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial

Potrivit legii, se înscrie în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – AEGRM în cazul executării de către debitor a obligației garantate ori în cazul renunțării creditorului la ipotecă.

Avizul de stingere poate fi înscris, în afara celor două situații precizate de lege, ori de câte ori intervine unul din modurile de stingere a obligațiilor, precum compensația, confuziunea (aceeași persoană întrunește atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor) etc.

Reiterăm precizarea făcută anterior, anume că înscrierea în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – AEGRM a unui aviz de stingere determină inactivarea statutului avizului de înscriere.

 • Avizul de nulitate a avizului de ipotecă inițial

Se înscrie în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – AEGRM în cazul în care printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă s-a constatat faptul că, contractul de ipotecă mobiliară (ori contractul principal) a fost încheiat cu încălcarea dispozițiilor legale edictate pentru încheierea sa valabilă și s-a dispus anularea acestuia.

Ca și avizul de stingere, înscrierea unui aviz de nulitate determină inactivarea statutului avizului de înscriere.

 • Avizul de prelungire a avizului de ipoteca inițial

Teoretic, avizul de prelungire se poate înregistra oricând în intervalul de timp cuprins între momentul înscrierii avizului de înscriere în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare-AEGRM și data la care expiră termenul de valabilitate de 5 ani al unei înregistrări.

Prelungirea va începe să producă efecte numai de la momentul expirării duratei de valabilitate a înregistrării la care s-a raportat prelungirea și va prelungi valabilitatea înscrierii pentru încă 5 ani.

Deși potrivit Regulamentului, noua durată de valabilitate a înscrierii poate fi de 5 ani ori mai mică, potrivit voinței creditorului, datorită unor considerente de natură tehnică noua aplicație informatică permite doar prelungirea valabilității înscrierii cu o durată de încă 5 ani, ceea ce credem noi nu afectează în niciun fel drepturile creditorilor.

Avizul de prelungire privește exclusiv statutul avizului de înscriere, și nu elemente ale ipotecii mobiliare propriu-zise, afectate de un termen, pentru revizuirea cărora se utilizează avizul modificator vizând modificarea/completarea descrierii bunului adus în ipoteca mobiliară.

 

Avantajele înscrierii unei garanții reale mobiliare

 

Având în vedere caracterul pragmatic şi uşurinţa cu care aceste ipoteci pot fi aduse, prin intermediul nostru, la cunoştinţa publicului larg, avantajele înregistrării acestora în Arhivă sunt după cum urmează:

 

 1. Publicitatea garanţiei şi stabilirea priorităţii faţă de creditorii ulteriori

În susţinerea acestor avantaje, invocăm prevederile art. 2.420 alin. 1 din Codul civil, potrivit cărora „Rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor, cu excepţiile prevăzute de lege”, precum si ale art. 2.409 alin. 2, același act normativ, potrivit cărora „Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în Arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel”.

Mai mult, prin art. 2.415 din Codul civil, se instituie o prezumţie care nu poate fi combătută prin probă contrarie, precizându-se în mod expres că „creditorul care înscrie o ipotecă asupra unui bun este prezumat că are cunoştinţă despre existenţa tuturor ipotecilor care au fost înscrise mai înainte cu privire la acelaşi bun. Dovada contrară nu este admisibilă”. Astfel, se prezumă absolut că acel creditor care înscrie în Arhivă o ipotecă mobiliară, cunoaşte existenţa tuturor ipotecilor care au fost înscrise mai înainte cu privire la acelaşi bun.

 

 1. Avertizarea dvs., în calitate de potenţial creditor, asupra contractelor de ipotecă încheiate anterior

În sens larg, rolul determinant al Arhivei este de protejare a creditorilor care şi-au constituit ipoteci mobiliare înscrise la Arhivă. Înscrierea în Arhivă conferă creditorului ipotecar dreptul de a-şi putea recupera creanţa prin executarea bunului ipotecat în favoarea sa de către debitor, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au un rang de prioritate inferior.

Consultarea Arhivei vă oferă Dumneavoastră, în calitate de creditor, informaţii foarte utile prin care aveţi posibilitatea de a evalua riscul unei tranzacţii ce urmează a fi încheiată cu un debitor.

 

Accesul la Arhiva Electronică

 

Vizualizarea informațiilor cuprinse în avizele de garanție reală mobiliară înscrise în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare se face în mod liber de către orice persoană fără a fi necesară apelarea la un agent autorizat.

Orice persoană fizică sau juridică poate efectua o căutare în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a informațiilor despre un anumit creditor, debitor sau despre un anumit bun, fără plata unui tarif, ci doar prin simpla accesare a bazei de date a Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare ce se poate accesa online.

Înscrierea în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a oricăror garanții reale mobiliare se va face doar de către operatorii autorizați și agenții acestora.

 

Cine poate prezenta o cerere de înscriere

 

 1. Potrivitart. 36 alin. 1 din Regulament, înscrierea unui aviz de garanţie în arhivă poate fi solicitată numai de către persoane care au un interes în legătură cu înscrierea respectivă – persoanele interesate

Aceste persoane sunt, în funcţie de tipul avizului de garanţie:

 • creditorul persoană fizică, creditorul persoană juridică ori reprezentantul lor, fie împuternicit prin procură autentică, fie reprezentantul legal (persoana fizică abilitată prin actul constitutiv să reprezinte entitatea juridică în raporturile cu terţii), pentru orice aviz de garanţie;

În cazul în care, urmare a dizolvării creditorului persoană juridică s-a deschis procedura lichidării entităţii juridice, subscrierea avizelor de garanţie la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare poate fi făcută de către lichidatorul desemnat în cauză, sub condiţia dovedirii acestei calităţi, printr-un certificat emis de Oficiul Registrului Comerţului. Precizăm că, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, actul de numire a lichidatorilor sau sentinţa care îi ţine locul şi orice act ulterior, care ar aduce schimbări în persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la Oficiul Registrului Comerţului, pentru a fi înscrise de îndată.

 • debitorul persoană fizică, debitorul persoană juridică (care poate formula cererea de înscriere prin organele sale de conducere, spre exemplu, prin administrator) ori reprezentantul lor, fie împuternicit prin procură autentică, fie reprezentantul legal (persoana fizică abilitată prin actul constitutiv să reprezinte entitatea juridică în raporturile cu terţii), pentru avizul de garanţie iniţial şi avizul de extindere a garanţiei, dar şi pentru avizul de înscriere a intenţiei de constituire a unei garanţii (chiar dacă acesta din urmă nu este nominalizat expres de Regulament printre avizele de garanţie ce se pot înscrie în arhivă la solicitarea debitorului);
 • cesionarul creanţei, noul creditor (persoană fizică ori persoană juridică, în acest caz prin organele de conducere) ori reprezentantul lor, împuternicit prin procură autentică (reprezentant convenţional), în cazul unui aviz de cesiune a creanţei ori a unui aviz modificator vizând înlocuirea unui creditor/tuturor creditorilor;

În situaţia în care avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivă (dacă este vorba de o transmisiune a creanţei realizată printr-o cesiune de creanţă) ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de garanţie iniţial cu un alt creditor (altfel decât prin cesiune de creanţă) este introdus în arhivă la solicitarea cesionarului, a noului creditor ori a reprezentantului acestora solicitantul va anexa formularului o declaraţie pe proprie răspundere.

Declaraţia trebuie dată în faţa unui notar public fie de noul creditor persoană fizică fie, în cazul persoanelor juridice, de persoana care o poate reprezenta în mod legal.

În cuprinsul declaraţiei, noul creditor trebuie să precizeze în mod clar:

 • modalitatea de transmitere a creanţei (spre exemplu, prin cesiune de creanţă, subrogaţie în drepturile creditorului, novaţie, moştenire etc.);
 • faptul că transmiterea creanţei s-a produs anterior momentului emiterii declaraţiei, nefiind supusă împlinirii vreunui termen sau îndeplinirii vreunei condiţii ulterioare;
 • faptul că emitentul declaraţiei este singurul titular al dreptului asupra creanţei (ori al dreptului cu privire la câtimea din creanţă, dacă s-a transmis doar o câtime) transmise.

Declaraţia pe proprie răspundere trebuie să aparţină fie noului creditor persoană fizică, fie, în cazul persoanelor juridice, persoanelor ce pot reprezenta în mod legal entitatea (reprezentanţilor legali).

Textul precizează clar că declaraţia trebuie să emane de la noul creditor, iar nu de la persoana care completează şi semnează formularul şi adresează solicitarea de înregistrare în arhivă (cu excepţia cazurilor în care persoanele fizice solicitante întrunesc şi calităţile precizate anterior, de creditor sau de reprezentant legal al persoanei juridice).

Dacă declaraţia este dată de reprezentantul legal al unei persoane juridice, din cuprinsul ei trebuie să rezulte calitatea de organ de conducere a persoanei fizice declarante.

Regulamentul instituie în sarcina operatorilor obligaţia de a comunica lunar Autorităţii de Supraveghere situaţia înscrierilor operate în arhivă, de tipul şi în condiţiile prevăzute anterior.

Facem precizarea că, în cuprinsul formularului de aviz modificator şi formularului de aviz de cesiune a creanţei, datele din declaraţie se vor înscrie la rubrica „Alte menţiuni prevăzute în mod obligatoriu de lege”.

– potrivit art. 17 alin. 7 din Regulament, calitatea de persoană interesată o poate avea şi persoana fizică ori juridică care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care este autorizată să subscrie în contul creditorului un aviz de garanţie. Aceste înscrieri se operează în arhivă numai de către Ministerul Justiţiei, fiind scutite de la plata vreunui tarif.

 

 1. Calitatea de persoană interesată în cazul avizelor de garanţie cu pluralitate de creditori/debitori

Cererea de înscriere în arhivă a unui aviz de garanţie iniţial cu pluralitate de creditori/debitori poate fi formulată de oricare dintre creditori sau debitori.

În situaţia înscrierii în arhivă a unui aviz de garanţie subsecvent avizului de garanţie iniţial în care figurează ca părţi mai mulţi creditori, precizăm că regula este că cererea de înscriere trebuie formulată de toţi creditorii cu statut activ.

Prin excepţie, în cazul unui aviz ce vizează:

 • schimbarea numelui/denumirii unuia dintre creditorii cu statut activ şi/sau adresa/sediul acestuia;
 • radierea unuia dintre creditorii cu statut activ;
 • rectificarea erorilor materiale survenite vizând datele de identificare a unuia dintre creditori;

solicitarea de înscriere a acestui aviz trebuie formulată de creditorul nemijlocit interesat.

De asemenea, solicitarea de înscriere în arhivă a avizului modificator prin care se înlocuieşte un creditor cu statut activ ce figurează în avizul de garanţie cu un alt creditor, ca şi solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de cesiune a creanţei privind înstrăinarea de către un creditor a câtimii sale din dreptul de creanţă trebuie formulată de creditorul ce urmează a fi înlocuit.

Tot o excepţie la regula de mai sus reglementează şi art. 43 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a arhivei, potrivit căruia avizul de prelungire poate fi înscris la solicitarea chiar şi a unui singur creditor din cei înscrişi în arhivă.

În ceea ce priveşte avizul de extindere a garanţiei, aviz subsecvent avizului de garanţie iniţial ce se poate înscrie la solicitarea şi a debitorilor, legea stabileşte că cererea de înscriere trebuie formulată de către toţi debitorii.

 

 1. Cine are calitatea de creditor/debitor ?

Potrivit Titlului VI al Legii nr. 99/1999, are calitatea de creditor:

 • persoana în favoarea căreia s-a constituit garanţia reală mobiliară;
 • locatorul dintr-un contract de închiriere comercial încheiat pe o perioadă mai mare de un an şi care priveşte un bun care cade sub incidenţa Titlului VI al Legii nr. 99/1999;
 • locatorul ori finanţatorul unui contract de leasing încheiat pentru o perioadă mai mare de un an şi care priveşte un bun care cade sub incidenţa Titlului VI al Legii nr. 99/1999;
 • cesionarul unui drept de creanţă – exceptând cesiunea drepturilor succesorale ori a drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială;
 • consignantul, pentru contractele de consignaţie care au ca obiect bunuri care cad sub incidenţa Titlului VI al Legii nr. 99/1999, dacă valoarea bunului care urmează a fi vândut, stabilită în contractul de consignaţie, este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro;
 • vânzătorul în cazul unei vânzări condiţionate ori cel în favoarea căruia a fost constituită o garanţie printr-un act juridic menţionat la art. 2 lit. b) din Titlului VI al Legii nr. 99/1999;
 • deponentul, în cazul unui contract de depozit care are ca obiect un bun care cade sub incidenţa Titlului VI al Legii nr. 99/1999.

Potrivit Titlului VI al Legii nr. 99/1999 are calitatea de debitor:

 • persoana obligată să aducă la îndeplinire obligaţia garantată şi care a constituit în acest sens o garanţie reală mobiliară în favoarea creditorului;
 • locatarul unui contract de închiriere;
 • utilizatorul unui contract de leasing, încheiat pentru o perioadă mai mare de un an;
 • cedentul unui drept de creanţă;
 • consignatarul unor bunuri;
 • depozitarul;
 • debitorul din cadrul actelor juridice prevăzute la art. 2 lit.b) din Titlul VI al Legii nr. 99/1999;
 • proprietarul bunului cu care s-a garantat îndeplinirea unei obligaţii, atunci când proprietarul nu este ţinut să aducă la îndeplinire obligaţia garantată (cauţiune reală).

Întrucât Arhiva reprezintă un sistem de evidenţă a garanţiilor reale mobiliare, la rubrica privind debitorul va figura doar persoana care, deşi nu este ţinută să aducă la îndeplinire obligaţia asumată de debitorul propriu-zis, garantează cu bunurile sale îndeplinirea acesteia; dimpotrivă, cel ţinut personal de îndeplinirea obligaţiei faţă de creditor nu va figura în calitate de debitor în arhivă dacă nu a constituit o garanţie în favoarea creditorului, având ca obiect un bun mobil al său.