Fiscalitate

Veniturile nedeclarate, urmărite de către Fisc

11 mai 2018

Prin OPANAF nr. 675/2018 au fost aprobate noi reguli privind aplicarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora. Reglementarea, publicată în Monitorul oficial nr. 257 din 23 martie, înlocuieşte procedura anterioară stabilită prin Ordinul președintelui ANAF nr. 3733 din 30 decembrie 2015.

Reglementarea face aplicare la verificarea situației fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, prevăzută la art. 138 din Codul de procedură fiscală şi reprezintă ansamblul activităților desfășurate de organul fiscal având ca obiect examinarea totalității drepturilor și a obligațiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie și a altor elemente relevante pentru stabilirea situației fiscale reale a persoanei fizice verificate.

Structura procedurii:

Activităţi preliminare verificării situaţiei fiscale:

 • analiza de risc;
 • selectarea persoanelor care vor fi supuse verificării situației fiscale personale.

Analiza de risc – pentru un grup de persoane sau pentru cazuri punctuale, în ultimul caz pornind de la controale fiscale sau în urma unor sesizări primite de la alte instituții ori autorități publice, precum și de la alte entități sau persoane fizice ori juridice.

Culegerea datelor deținute de alte entități se realizează prin următoarele modalități:

 • acces la bazele de date, în temeiul protocoalelor sau al acordurilor de colaborare și schimb de informații încheiate, în condițiile legii, între organele fiscale și entitățile deținătoare;
 • valorificarea informațiilor primite de la autorități judiciare sau de la alte autorități publice naționale ori internaționale sau organizații care dețin informații în legătură cu situația fiscală personală a contribuabilului;
 • valorificarea informațiilor primite ca urmare a sesizărilor de la alte entități sau persoane fizice ori juridice;
 • valorificarea informațiilor obținute de organele fiscale din surse deschise accesului public;
 • valorificarea informațiilor rezultate din controale fiscale.

Evaluarea riscurilor de neconformare la declararea veniturilor impozabile constă în:

 • calcularea diferenței între valoarea veniturilor estimate ale persoanei fizice, în perioada impozabilă analizată, identificate pe baza datelor disponibile în cadrul analizei de risc, și veniturile declarate ale persoanei fizice, în aceeași perioadă;
 • verificarea încadrării diferențelor stabilite conform lit. a) în limita prevăzută la art. 138 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală, respectiv o diferență mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puțin de 50.000 lei.

Selectarea persoanelor fizice pentru verificarea situației fiscale personale – se face din lista persoanelor care prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile, în ordine descrescătoare a nivelului riscului și în funcție de capacitatea de efectuare a verificărilor.

Verificarea situației fiscale personale

Fiind etapa principală, preluăm din metodologie mai multe detalii, date fiind unele noutăţi de procedură.

Verificarea situației fiscale personale constă în examinarea drepturilor și obligațiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie și a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală a persoanei fizice pe perioada verificată, în scopul stabilirii veniturilor obținute și a regimului fiscal aplicabil.

Verificarea situației fiscale personale se efectuează cu colaborarea persoanei fizice verificate.

Organul fiscal comunică avizul de verificare cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii verificării prevăzută în acesta.

În situația în care persoana fizică nu se prezintă la data începerii la locul de desfășurare a verificării, organul fiscal consemnează acest fapt într-un proces-verbal în care constată și începerea verificării situației fiscale personale. Procesul-verbal se comunică persoanei fizice verificate.

În cadrul verificării situației fiscale personale, organul fiscal:

 • examinează înscrisurile sau informațiile despre activitatea persoanei fizice verificate referitoare la intrările și ieșirile de fonduri și la creșterea sau descreșterea elementelor patrimoniale pe perioada verificată, avându-se în vedere operațiunile care au condus la stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile, precum și, după caz, a altor operațiuni care pot influența situația fiscală personală, rezultate din documentele sau informațiile puse la dispoziție de persoana fizică verificată sau obținute de organul fiscal pe parcursul efectuării verificării situației fiscale personale;
 • selectează metoda indirectă de stabilire a veniturilor care va fi utilizată în cadrul verificării;
 • stabileşte baza impozabilă ajustată prin metode indirecte, pentru perioada impozabilă verificată, pe fiecare categorie de venit supusă impozitării (venituri din surse identificate și/sau din surse neidentificate);
 • stabileşte, după caz, creanța fiscală principală, precum și creanțele fiscale accesorii aferente creanței fiscale principale.

Metodele indirecte de stabilire a veniturilor

Selectarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor se face în funcție de cerințele specifice ale acestora, de situația fiscală a persoanei fizice verificate și de natura informațiilor ori a documentelor disponibile, astfel:

 • metoda sursei și utilizării fonduluieste selectată atunci când se constată că persoana fizică verificată a utilizat fonduri în valoare mai mare decât sursele identificate;
 • metoda fluxurilor de trezorerieeste selectată atunci când se constată că operațiunile derulate de persoana fizică verificată s-au desfășurat, în principal, prin conturile bancare și financiare și sunt intrări de sume semnificative în aceste conturi;
 • metoda patrimoniului neteste selectată atunci când se constată că patrimoniul net al persoanei verificate a înregistrat creșteri semnificative pe parcursul perioadei verificate și a fost stabilită, cu un grad rezonabil de certitudine, valoarea elementelor patrimoniale la începutul și la sfârșitul perioadei verificate.

Reverificarea

Datele suplimentare, necunoscute organului fiscal la data efectuării verificării situației fiscale personale la o persoană fizică, pe care se fundamentează decizia de reverificare a unei anumite perioade, pot rezulta din situații cum sunt:

 • efectuarea unui control fiscal, potrivit Codului de procedură fiscală, la alt contribuabil;
 • informații obținute în orice alt mod, de natură să modifice rezultatele verificării fiscale anterioare.

Organul fiscal este obligat să comunice persoanei fizice decizia de reverificare cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii verificării situației fiscale personale.

Decizia de reverificare poate fi contestată în condițiile Codului de procedură fiscală.