Drepturi

Dacă avem programul „prima casă”, de ce nu am avea și programul „prima chirie”?

31 mai 2017

Programul guvernamental „Prima chirie” a fost aprobat în luna ianuarie a anului în curs, prin modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 6/2017. De joi, 25 mai 2017, programul are și norme de aplicare pentru punerea acestuia în practică și a veni în ajutorul persoanelor vizate.

Ce presupune acest program?

Se acordă o primă de relocare, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj și este egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (plata chiriei și a utilităților), dar fără a putea depăși suma de 900 lei.

Prima de relocare se acordă la cererea persoanei interesate și care îndeplinește condițiile legale pentru a putea beneficia de ea. Aceasta se acordă lunar, pe o perioadă de 36 de luni, însă nu se cumulează cu prima de încadrare sau cu prima de instalare.

Cine poate beneficia de Programul „Prima chirie”?

Prima de relocare se acordă persoanelor care:

 1. au fost înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă,
 2. ulterior s-au încadrat în muncă într-o altă localitate – situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea de domiciliu sau reședință,
 3. astfel, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia,
 4. sunt încadrate în muncă cu normă întreagă pentru cel puțin 12 luni,
 5. veniturile nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.

Procedura de acordare și menținere a Programului „Prima chirie”.

În vederea beneficierii de prima de relocare, trebuie să se depună la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în evidențele cărora sunt înregistrate, documente din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în mod expres de lege, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă.

Întrucât prima de relocare se acordă lunar, pentru a beneficia de aceasta pe întreaga durată de 36 de luni, beneficiarul are obligația legală de a depune lunar documente care să ateste plata chiriei, a facturilor la utilități, declarații și adeverințe privind veniturile realizate lunar, pentru a se dovedi că sunt îndeplinite în continuare toate condițiile legale de a beneficia de acest program.

Documentele pentru deschiderea dosarului și cele lunare, se pot depune fie personal, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie prin fax și/sau e-mail.

Documentele necesare:

Pentru obținerea primei de relocare, persoana interesată va depune următoarele documente:

 1. cerere format tip;
 2. actul de identitate care să ateste domiciliul persoanei solicitante a primei de relocare și, după caz, a soțului/soției și copiilor aflați în întreținere ori a altor persoane care împreună cu aceasta constituie o familie;
 3. actul în baza căruia a fost încadrat în muncă, în copie sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să își desfășoare activitatea;
 4. angajament pentru respectarea art. 764 din O.U.G. nr. 6/2017 referitor la încetarea raporturilor de muncă și obligarea beneficiarului la restituirea integrală a sumelor acordate, care se va completa pe un format tip, ce constituie titlu executoriu;
 5. declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;
 6. declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani persoana angajată nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu cu alți angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;
 7. declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că pentru persoana respectivă ori familia acesteia se asigură sau nu se asigură locuința de serviciu ori se suportă sau nu se suportă cheltuielile aferente din fondurile angajatorului;
 8. declarație pe propria răspundere a persoanei încadrate în muncă din care să rezultă că autoritatea publică locală sau centrală asigură sau nu asigură locuința de serviciu ori suportă sau nu suportă cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, precum și că persoana solicitantă ori soțul/soția acesteia, copiii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu aceasta constituie o familie, nu dețin în proprietate sau coproprietate o altă locuință în localitatea în care persoana își schimbă domiciliul sau își stabilește reședința ori în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă;
 9. declarație pe propria răspundere a absolvenților licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie din care să rezulte că la data solicitării primei de relocare nu au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii, după caz;
 10. declarație pe propria răspundere a angajatorului absolvenților instituțiilor de învățământ din care să rezulte că nu are obligația, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;
 11. certificatul de căsătorie și, după caz, certificatele de naștere ale copiilor sau documentele care atestă situația juridică a copiilor față de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
 12. actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, prin care se va face dovada privind componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentantul legal, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
 13. contractul de închiriere, înregistrat la organul fiscal competent, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana solicitantă a dreptului;
 14. declarație pe propria răspundere privind membrii familiei și veniturile nete pe care le realizează persoana singură sau împreună cu familia, pe fiecare persoană, în luna anterioară lunii în care se depune cererea și documentele care o însoțesc pentru solicitarea primei de relocare, însoțită de copie de pe extrasul de cont, adeverință, talon de plată sau orice alt înscris ori document prin care se atestă venitul net, respectiv ce se realizează de beneficiarul acestuia. În situația veniturilor care se realizează din cedarea folosinței bunurilor, se anexează contractul de închiriere, înregistrat la organul fiscal competent;
 15. adeverința emisă de angajator pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, din care să rezulte că este încadrat în muncă și care atestă venitul net din salarii și asimilate salariilor realizate sau care se realizează de persoana încadrată, în situația în care aceste informații nu sunt evidențiate expres în cuprinsul documentelor prevăzute la lit. c).

 

ATENȚIE: De subvenționarea chiriei vor beneficia și cei care s-au încadrat în muncă din ianuarie până la data adoptării normelor metodologice, respectiv din momentul adoptării inițiale a O.U.G. nr. 6/2017.

Situațiile în care nu se poate beneficia de program:

 1. în situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau
 2. în situația în care suportarea cheltuielilor aferente chiriei se face din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice
 3. în situația în care se acordă primă de activare, primă de încadrare sau primă de instalare, neputându-se cumula cu aceste prime.
 4. persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre primele menționate mai sus, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;
 5. persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
 6. persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
 7. persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată datorită încadrării în muncă, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează datorită încadrării în muncă;
 8. absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;
 9. absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.
 1. persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.

Când intervine obligația de restituire a primei de relocare acordată?

Angajații au obligația de restituire în mod integral a sumelor primite atunci când:

 1. raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă;
 2. revin la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, într-o perioadă de 12 luni de la angajare.

EXCEPȚIE: Prima de relocare se va acorda în continuare în cazul în care pe durata celor 36 de luni de la angajare încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-a încadrat în muncă, însă numai dacă beneficiarul se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași condiții.

Programul „Prima chirie” vine în special în întâmpinarea tinerilor care nu își permit accesarea Programului „Prima casă”, astfel că în situația în care îndepliniți condițiile prevăzute de lege, profitați de avantajele acestuia.